Showing all 8 results

Các loại hợp chất bảo vệ và bảo dưỡng bê tông trong suốt quá trình đóng rắn của xi măng. Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình, tăng độ cứng cho bề mặt bê tông. Cho phép thi công các lớp kết dính kế tiếp mà không cần xử lý bề mặt.